Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Beide gasten dienen 18 jaar of ouder te zijn.
 • Het overleggen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Indien de kamer voor 2 personen is gereserveerd, dienen beide een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • U dient mee te werken aan een tassen controle als daarom wordt gevraagd.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Van der Valk Hotel Schiedam is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De Directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften iedere dag schoongemaakt te worden.
 • Het is niet toegestaan om eten van buitenaf mee te nemen en/of te bestellen
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • Uw kleding dient er te alle tijde verzorgd uit te zien, wij behouden ons het recht voor om gasten die met ontbloot bovenlijf, het restaurant, hotel en/of terras willen bezoeken, de toegang te weigeren.
 • Afval dient u in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.
 • Bij de receptie is een EHBO set aanwezig. Tevens beschikt Van der Valk Hotel Schiedam over een AED.
 • Glaswerk en servies mogen niet worden meegenomen naar de parkeerplaats.
 • Van der Valk Hotel Schiedam heeft een gratis parkeerterrein. Wij verzoeken u vriendelijk om uw auto in de gemarkeerde parkeervakken te parkeren zodat geen onnodige overlast veroorzaakt wordt. Het parkeren is voor eigen risico. Vriendelijk verzoek om rekening te houden met de invalide parkeerplaatsen, laden/lossen parkeerplaats en de parkeerplaatsen voor elektrische auto’s.
 • Hotel Schiedam behoudt zich te alle tijde het recht uw reservering te annuleren en/of te wijzigen.
 • In alle kamers en suites zijn huisdieren niet toegestaan
 • Onze directie wenst u een prettig en veilig verblijf toe.

Het is verboden om:

 • Rookmelders af te dekken.
 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Slagroompatronen/lachgasballonnen en/of ampullen te gebruiken of bij u te hebben in en rondom het hotel (op last van de brandweer). Bij gebruik zullen wij deze confisqueren, zonder retournatie.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt € 250,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van € 300,- aan u worden doorbelast.
 • Met meerdere personen op de kamer te verblijven dan het gereserveerde of toegestane aantal.
 • Het ontvangen van bezoek op de kamer.
 • Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.
 • De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van ‘’het niet naleven van ons huisreglement’’.
 • Van der Valk Hotel Schiedam hanteert een zero tolerance beleid. Dit betekent dat bij het niet naleven van ons huisreglement geen waarschuwing gegeven zal worden, maar u per direct wordt verzocht het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van het hotel.

Regelement Suites

 • Roken is in het gehele hotel niet toegestaan. Bij overtreden van deze regel brengt het hotel u € 250,00 in rekening voor de extra schoonmaak kosten en/of geleden schade.
 • Het is absoluut verboden kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen na aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.
 • Op de suite zijn maximaal 2 personen toegestaan. Kinderen en baby's zijn op de suites niet toegestaan.
 • Wij vragen voor de uitgifte van de kamersleutel een borg van € 200,00 contant, per pin, door middel van een vooruitbetaling of autorisatie op uw credit card. De borg zullen wij bij uitcheck contant retourneren, mits de suite in de juiste staat wordt achtergelaten.
 • Uitchecken op deze kamer is uiterlijk om 12:00 uur, waarna wij de kamer zullen controleren.
 • Eventuele schade wordt verrekend met de borg. Bij grotere schade zullen wij u hiervoor een factuur sturen. Nadat de suite is geïnspecteerd, wordt de borg aan u terugbetaald.
 • Borg wordt uitsluitend terugbetaald aan de gast die zich tijdens het inchecken gelegitimeerd heeft. Het tonen van legitimatie bij de retour betaling van de borg is verplicht.
 • Het overleggen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Indien de kamer is gereserveerd voor 2 personen, dienen beide een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotelgasten op de kamer te ontvangen. Indien er wel andere gasten op de kamer worden aangetroffen, zal u per direct worden verzocht het hotel te verlaten.
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.
 • Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) is verboden. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • Onze algemene huisregels zijn ook van toepassing tijdens uw verblijf in Hotel Schiedam.
 • Wanneer u zich niet aan de bovenstaande huisregels houdt of bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van Hotel Schiedam ontvangt u geen waarschuwing, maar leidt dit tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkheidsstelling en/of aangifte bij de politie. Dit betekent tevens dat er geen geld retour wordt gegeven en uw borg helaas zal worden ingehouden.

Extra Huisregels Covid-19

 • Vanwege het COVID-19 virus hanteren wij momenteel naast ons algemene huisreglement een zero tolerance beleid. Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met ons huisreglement en ons zero tolerance beleid. Bij het niet naleven van één van onderstaande regels en/of het algemene huisreglement, zal er geen waarschuwing en/of refund gegeven worden maar wordt u per direct verzocht het hotel te verlaten.

 • In ons hotel en restaurant gelden strikte maatregelen om u, onze andere gasten en onze medewerkers een veilig en gastvrij verblijf te verzorgen. Om die reden verzoeken wij u om de volgende regels na te leven:
 • 1. Het hotel hanteert een strikt beleid op het gebied van hygiëne en veiligheid. Deze zijn terug te vinden op de website via https://www.valkexclusief.nl/corona-maatregelen-hotels/ en op diverse plekken in het hotel aangegeven. U zult zich aan dit beleid houden en zult ook instructies van de medewerkers op dit gebied opvolgen. In het bijzonder zult u:
 • te allen tijde 1,5 meter afstand te houden van andere gasten en personeel;
 • bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging vanaf 38 graden Celsius thuisblijven of – indien de klachten tijdens uw verblijf/bezoek optreden – het hotel verlaten;
 • thuisblijven indien een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts heeft of heeft gehad waardoor u volgens de maatregelen van de overheid ook gedwongen in quarantaine moet blijven;
 • de pijlen-routes volgen zoals in het hotel aangegeven;
 • de overige maatregelen zoals terug te lezen op bovenstaande website en in het hotel aangegeven opvolgen.
 • 2. Indien een gast zich niet houdt aan (één van) de maatregelen of een instructie van het personeel op het gebied van hygiëne, veiligheid en routing niet opvolgt, is het hotel gerechtigd om u te gebieden het pand te verlaten en/of u de toegang te ontzeggen.
 • Het hotel is voorts gerechtigd om eventuele schade te verhalen bij niet-naleving van deze Covid-19 (Corona) regels.
 • Indien u uit het hotel wordt verwijderd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen na de instelling van een eventuele avondklok en kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele boetes en/of andere schade. Ook zullen wij u geen verklaring meegeven.